Utvärdering 2018-05-07T18:04:33+00:00

Utvecklande utvärdering

Har du ett projekt som behöver en utvärderare?

Regionakademien AB har utvecklat en metod som vi kallat för Utvecklande utvärdering. Den följer de rekommendationer Tillväxtverket ställer för löpande utvärdering men innebär även ett nära samarbete med projektledningen. I våra utvärderingsuppdrag samarbetar vi med Balanserad 3.0 AB

Vårt sätt att arbeta med utvärdering av projekt innebär ett fokus på processtödjande och lärande och en närhet till uppdragsgivaren genom att vi har fler inplanerade träffar, agerar bollplank och gärna går djupare in i diskussionerna för att stötta projektledningen.

Vi har ett agilt förhållningssätt vilket innebär att vi är flexibla och anpassningsbara utifrån vad som sker i projektet.

Vi sätter projektet i en helhet med program och regional utveckling.

Utvecklande utvärdering innebär att vi börjar med ett uppstartsmöte där vi går igenom metoden, vad som ska utvärderas (både projektet egna önskemål och det som rekommenderas av TVV), skapar ett utgångsläge för projektlogiken med stöd av LFA, identifierar nyckelpersoner och nyckeltal samt tar fram en effektlogikkedja om det inte redan finns.

Under hela projektperioden växlar vi mellan utvärderingsmöten, där vi följer upp utifrån riktlinjer och projektets önskemål samt utvecklingsmöten där vi fokuserar på lärande och utveckling för att nå projektmålen.

För att få en så varierad och bred informationsinsamling som möjligt under projektperioden så använder vi oss av workshops, retrospektiv, intervjuer och enkäter om det är lämpligt.

Vid projektets slut har vi ett avslutningsmöte där vi presenterar den slutrapport vi kommer skicka till Tillväxtverket samt intervjuer vi haft med nyckelpersoner.

Vi är två företag som samarbetar men varje kund har en ansvarig kontaktperson.

Så kontakta oss gärna när ni ska upphandla utvärderare till ert projekt.

Referens: Lena Öhlund, verksamhetsledare, BIC Factory, 070-376 25 37