Behöver du hjälp med utvecklingsarbetet inom bredbandsområdet?

Vi har satt samman ett team på fyra personer med olika kompetenser som i kombination eller var för sig kan tillgodose olika behov av stöd inom bredbandsområdet. I teamet har vi god strategisk och praktisk kunskap om bredbandsutbyggnad. Detta kompletterar vi med stor erfarenhet inom regionalt utvecklingsarbete, projektutveckling, projektledning, projektutvärdering, ledarskapsfrågor och organisationsutveckling. Teamet har samarbetat i flera uppdrag inom bredbandsområdet och har utarbetat ett specifikt arbetssätt för utvärderingar av bredbandsprojekt.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Utvärdering av projekt som har finansiering från Tillväxtverket och andra bidragsgivare
  • Hjälp vid ansökningar om finansiering från Tillväxtverket eller PTS
  • Projektledning, projektstöd eller bollplank i bredbandsprojekt
  • Hjälp vid upphandlingar av leverantörer till genomförande av projekt
  • Hjälp med läges- och slutrapporter till bidragsgivare
  • Faktainsamlingar och redovisningar
  • Stöd vid uppbyggnad av nätverk för samverkan mellan regionen, kommuner, byanät och leverantörer

Vid nyttjande av våra tjänster har du även tillgång till vårt nätverk med specialistkompetenser inom exempelvis hållbarhet. Du får också ta del av våra erfarenheter från andra bredbandsprojekt vi arbetat med och utvärderat.

Teamet består av:

Lena Hedman Rahm – Är certifierad i lärande utvärdering och
har genomfört ett 30-tal utvärderingar av EU-projekt, varav
flera bredbandsprojekt. Har stor erfarenhet av projektplanering
och projektansökningar.

 

 

Jan Olofsson – Senior konsult inom bredbandsfrågor.
Har haft uppdrag bland annat som projektledare, tagit fram
bredbandsstrategier, byggt samverkansprojekt mellan kommuner
och är certifierad besiktningsman Robust Fiber.
Genomfört flera utvärderingar av bredbandsprojekt.

 

Peter Hedman – Är certifierad i lärande utvärdering
och har genomfört ett 30-tal utvärderingar av EU-projekt,
varav flera bredbandsprojekt. Har lång erfarenhet av regional
utveckling och projektleder stora EU-projekt.

 

 

Linda Lindgren – Lång erfarenhet som chef och projektledare
inom IT och offentlig sektor. Konsult inom chefsstöd, ledarskapsfrågor
och organisationsutveckling. Genomfört flera utvärderingar
av bredbandsprojekt.

 

 

Lärande utvärdering av bredbandsprojekt

I den nya EU-programperioden 2021 – 2027 har Tillväxtverket en mer reglerad process för upphandling av lärande utvärderare. När ni upphandlar utvärderare ska en mall för förfrågningsunderlaget framtagen av Tillväxtverket användas. Mallen för förfrågningsunderlaget finns på https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering/handbocker/handbokforeuprojekt20212027/blanketterochmallarforeuprojekt20212027.3137.html

Dokumentet är det underlag som skickas till anbudsgivarna eller ligger till grund för det som läggs in på e-avrop eller liknande upphandlingssidor. Instruktioner till beställaren finns i dokumentet/ förfrågningsunderlaget.

Vårt arbetssätt bygger på de tre delarna utvärdering, processtöd och lärande och det präglas av närhet till och fortlöpande dialog med uppdragsgivaren. Som exempel på processtöd och lärande som vi kan erbjuda kan nämnas att stödja i bredbandsfrågor, hållbarhetsfrågor, projekttekniska frågor och lärdomar från tidigare genomförda utvärderingar.

Kontakta oss gärna för fortsatta diskussioner eller skicka anbudsförfrågan. Har ni frågor om upphandlingsunderlaget så kan vi övergripande berätta om de nya krav som ställs.