Utvecklande utvärdering

Har du ett projekt som behöver en utvärderare?

Regionakademien AB har utvecklat en metod som vi kallat för Utvecklande utvärdering. Den följer de rekommendationer Tillväxtverket ställer för löpande utvärdering men innebär även ett nära samarbete med projektledningen.

Vårt sätt att arbeta med utvärdering av projekt innebär ett fokus på processtödjande och lärande och en närhet till uppdragsgivaren genom att vi har fler inplanerade träffar, agerar bollplank och gärna går djupare in i diskussionerna för att stötta projektledningen.

Vi har ett agilt förhållningssätt vilket innebär att vi är flexibla och anpassningsbara utifrån vad som sker i projektet. För att kunna stötta projektet i många olika frågor samarbetar vi med experter inom olika områden t ex miljö, jämställdhet och IT.

Vi sätter projektet i en helhet med program och regional utveckling.

Utvecklande utvärdering innebär att vi börjar med ett uppstartsmöte där vi går igenom metoden, vad som ska utvärderas (både projektet egna önskemål och det som rekommenderas av TVV), skapar ett utgångsläge för projektlogiken med stöd av LFA, identifierar nyckelpersoner och nyckeltal samt tar fram en effektlogikkedja om det inte redan finns.

Under hela projektperioden har vi ett antal inplanerade möten med syftet att samla in information för utvärdering av aktiviteter, måluppfyllelse och resultat. Mellan dessa möten fokuserar vi på lärande och utveckling för att nå projektmålen.

För att få en så varierad och bred informationsinsamling och så stort lärande som möjligt under projektperioden så använder vi oss av workshops, retrospektiv, intervjuer och enkäter om det är lämpligt.

Vid projektets slut har vi ett avslutningsmöte där vi presenterar den slutrapport vi kommer skicka till Tillväxtverket samt intervjuer vi haft med nyckelpersoner.

Så kontakta oss gärna när ni ska upphandla utvärderare till ert projekt.

Referens: Lena Öhlund, verksamhetsledare, BIC Factory, 070-376 25 37